MENU
Aula_close Layer 1

Overgangen fra 6. klasse - Ørnhøj- og Vinding Skole til 7. klasse Vinding Skole

Overgangen fra 6. klasse - Ørnhøj- og Vinding Skole til 7. klasse Vinding Skole
 

For at sikre en god overgang fra 6. kl. til 7. klasse arrangeres følgende:

* Februar: Indbydelse til orienteringsaften om 7. klasse på Vinding Skole uddeles via 6. klasses elever til alle hjem.

* Februar-marts: Orienteringsaften for 6. klasses elever og forældre.
Her bydes alle velkommen. Der orienteres om skoleårets gang (normaluger, tværsuger, blokdage, temauge, læsedage mv.), om skoledagen, om praktiske forhold (skolebus, skolebod mv.). I grupper kommer alle rundt på Vinding Skole og får her primært orientering om 4 nye fag i 7. klasse (tysk, fysik/kemi, biologi og geografi) samt om skolebiblioteket og edb-undervisningen, herunder skolens medielæseplan. Der orienteres også konkret om det kommende skoleår (antal elever, principper for klassedannelse mv.)
Alle hjem modtager pjece ”Velkommen til Vinding Skole” og et spørgeskema. På dette skema kan forældre give tilladelse til at elevmapper (herunder PPR-udtalelser) overdrages til Vinding Skole og tilladelse til at deres barns klasselærer må viderebringe relevante oplysninger til kommende klasselærer.

* April/maj: De nye 7. klasser dannes.
Klasselærere for 6. klasserne mødes med Vinding Skoles ledelse mhp. at danne de nye 7. klasser.
Klasserne dannes, så vi fremmer:
- lige store klasser.
- ligelig fordeling af drenge og piger.
- socialt velfungerende klasser.
- fagligt harmoniske/jævnbyrdige klasser.
- forholdsmæssig fordeling af eleverne fra de 2 skoler i de nye klasser, så alle kommer i nye klasser.

* Maj: Fælles skoledag for alle 6. klasser.
Formålet er socialt. Alle skal lære nye kammerater at kende. Dagen arrangeres af klasselærerne for 6. klasse i fællesskab. Vinding Skole tager initiativet.

* Juni: Samtaler klasselærere 6. klasse og kommende klasselærere 7. klasse.
Overdragelsessamtaler om alle elever, (hvor forældre har givet tilladelse.)

* Juni: Besøg på Vinding Skole.
– i det kommende klasselokale, sammen med den nye klasse og klasselærer. Skoleskema mv. for det kommende år uddeles umiddelbart inden sommerferien.

* August: Introdage.
7. klasserne har – som alle andre klasser på Vinding Skole - 2-3 introdage, hvor klassen rystes sammen, klassens regler skabes, lokalet indrettes, der øves samarbejde, fag introduceres mv.

* August: Velkomstsamtale.
Hver elev og forældre inviteres til en velkomstsamtale, hvor eleven præsenterer sig selv, sin familie, sine interesser, sit forhold til skolegang og til skolens forskellige fag. Ved denne samtale deltager elevens klasselærer og en faglærer fra lærerteamet.

* August/september: Goddag-møde.
Klassens første elev- og forældremøde, hvor klassens lærere deltager og orienterer om det kommende skoleår, årsplaner mv. Der vælges klasseforældreråd gerne med deltagelse fra alle lokalsamfund.

* september/oktober: Holdningsmøde.
Klassens andet forældremøde, hvor forældre kan drøfte og lave aftaler om klassefester mv., og hvor der laves spilleregler for kontakten mellem skole og hjem. Arrangeres i et samarbejde mellem klasselærere og klasseforældreråd.

* Resten af året:
Klasseforældrerådet må herefter – sammen klasselæreren – stå for arrangementer og møder efter egen vurdering og behov.
Endvidere inviteres til to årlige skole-hjem-samataler, til 5 Åbent Hus- arrangementer og til et forældremøde i foråret, hvor valgfag for kommende 8. – 9. klasse præsenteres.