MENU
Aula_close Layer 1

Skolens værdigrundlag

Vinding Skole består af skole- og SFO del og betragtes i dagligdagen som én helhed – skolen.
Værdigrundlaget danner rammen for Vinding Skoles daglige virke. Formålet med værdigrundlaget er, at - alle vore elever udvikler sig til livsduelige mennesker, både fagligt, personligt og socialt - skabe et godt og konstruktivt samarbejde forældre og skole imellem. Værdigrundlaget er et dynamisk værktøj, der årligt tages op til eftersyn i alle afdelinger. Hverdagen skal afspejles i værdigrundlaget, så vi sammen skaber et godt og udbytterigt læringsmiljø for alle.

 • Ved læring forstår vi:
  • At det enkelte barn opnår nye færdigheder og kompetencer 
  • At det enkelte barn opnår størst mulige faglige fremskridt 
  • At alle børn oplever et fællesskab, hvor de lærer at lære Ved udvikling forstår vi: 
  • At det enkelte barn oplever progression i forhold til faglige og sociale mål 
  • At det enkelte barn arbejder med at opnå kompetencer til at kunne klare de krav og forventninger, der løbende bliver stillet af skolen og af samfundet
 • Ved dannelse forstår vi:  
  • At det enkelte barn mærker fællesskabets styrke og bidrager positivt hertil  
  • At det enkelte barn kan acceptere og respektere de andre i fællesskabet  
  • At det enkelte barn kan tage kritisk stilling  
  • At det enkelte barn har kendskab til og forståelse for vores kulturarv  
  • At det enkelte barn kan indgå aktivt i et demokratisk samfund
 • Ved trivsel forstår vi:  
  • At eleverne oplever glæde, tillid, tryghed og anerkendelse i samspillet med børn og voksne.
  • Det opnår vi ved:
   • God og tydelig klasserumsledelse  
   • At alle klasser har et trivselsråd  
   • At der aftales klasseregler, som løbende tages op i klassen  
   • Lærer-elevsamtaler, der sikrer, at det enkelte barn bliver set og anerkendt  
   • Et godt forældresamarbejde, der understøtter klassens trivsel  
   • At have legepatrulje  
   • At have et engageret elevråd  
   • Voksenstyrede aktiviteter i frikvartererne og SFO-tiden
 • Vi ser følgende tegn på, at vi er på vej i den rigtige retning:  
  • Robuste børn, der ikke så let lader sig slå ud  
  • Et klasse- og skolemiljø, hvor alle har del i et fællesskab  
  • Positive og engagerede forældre  
  • Positive og engagerede ansatte  
  • Trygge børn og voksne  
  • Færre konflikter  
  • Leg på tværs 
  • At børn oplever gode frikvarterer
 • Ved engagement forstår vi:  
  • At være involveret, medlevende og aktivt deltagende både individuelt og i fællesskab
   • Det opnår vi ved:  
    • Varieret og spændende undervisning og aktiviteter  
    • Tidligt fokus på fællesskabets betydning  
    • Trygt læringsrum  
    • Aktiv forældredeltagelse hele skoleforløbet igennem
 • Vi ser følgende tegn på, at vi er på vej i den rigtige retning, når vi ser:  
  • At børnene deltager aktivt i undervisningen og øvrige aktiviteter  
  • At børnene viser respekt og omsorg overfor hinanden  
  • At børnene udtrykker glæde ved at gå i skole  
  • At børnene deltager frivilligt i fx lege- og skolepatrulje, elevråd  
  • At der er stor forældreopbakning ved skolens og klassens aktiviteter
 • Ved fordybelse forstår vi:
  • At barnet kan arbejde fokuseret og koncentreret i perioder afpasset i forhold til alder og formåen. Det opnår vi ved:  
   • At differentiere opgaver og aktiviteter  
   • At tilbyde ”læringsrum”, der giver mulighed for koncentration og fokus  
   • At undervise i metoder, der kan hjælpe med at holde fokus
   • Vi ser følgende tegn på, at vi er i den rigtige retning, når vi ser:  
   • At barnet kan koncentrere sig om en faglig opgave  
   • At barnet glemmer tid og sted  
   • At barnet oplever arbejdsglæde og tilfredshed ved egen indsats  
   • At barnet gerne vil blive i opgaven, selvom aktiviteten er slut
 • Ved respekt forstår vi:
  • At børnene kan anerkende, tage ansvar for og hensyn til andre børn og voksne på trods af forskelligheder. Det opnår vi ved:  
   • At undervise i hvordan man anerkender andre  
   • At have tydelige forventninger til, hvilket ansvar den enkelte elev skal tage  
   • At have tydelige forventninger til, hvilke hensyn den enkelte elev skal tage  
   • At eleverne oplever gode voksne rollemodeller  
   • At synliggøre forventningerne til hensigtsmæssig adfærd
  • Vi ser følgende tegn på, at vi er i den rigtige retning, når vi ser:  
  • At barnet reagerer hensigtsmæssigt på uenigheder  
  • At barnet forstår og accepterer andres grænser  
  • At barnet følger fællesskabets regler
 • Ved samarbejde forstår vi:  
  • En tværfaglig proces der er afhængig af gensidig tillid mellem elever, medarbejdere, forældre, ledelse
  • Kendskab til og respekt for hinandens interesser og arbejdsområder  
  • En i fællesskabet defineret forståelsesramme for, hvad det er, vi vil med børnene Dette opnår vi ved:  
  • At samarbejde i årgangs- og afdelingsteams og på PR-møder  
  • At afprøve nye samarbejdsrelationer  
  • At ledelsen skaber gode betingelser for samarbejde  
  • At lærere og pædagoger skaber gode betingelser for samarbejde mellem eleverne  
  • At skolen har tydelige forventninger til samarbejdet mellem medarbejdere og forældre
 • Vi ser følgende tegn på, at vi er på vej i den rigtige retning?  
  • At vi bruger hinandens kompetencer på tværs af faggrupper  
  • At eleverne bliver dygtige til at arbejde sammen  
  • At eleverne ønsker at arbejde sammen  
  • At forældrene trygt henvender sig til skolen  
  • At både medarbejdere og forældre indgår i en konstruktiv dialog om klassens trivsel
  • At medarbejderne udviser lyst til at indgå i samarbejdsrelationer